teigritonarturtetalboobittmeekhardmo.xyz

apologise, but, opinion, you are..

Category: Classical

Mizè A Si La Tè

8 Reply to “ Mizè A Si La Tè ”

 1. Fenrijind says:
  Lapriyè moun korèk la, si li fèt ak tout kè l, gen anpil fòs.” Jak O non Papa a – Sign of the Cross O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amen. Kwayans Mwen – Apostles’ Creed – Credo Mwen kwè gen yon sèl Bondye. Se Papa a, li gen tout pouvwa. Li kreye syèl la ak tè .
 2. Fegul says:
  Jul 06,  · Fè nou konpran-n sièl la. 2. Dévan trò-n Papa nou. Nou prié tout ansan-m, Nou gin min-m krint ak min-m éspoua, Nou vlé min-m délivrans. 3. Patajé mizè nou, Gnoun pòté pakèt lòt, Lè moun soufri, krié ak yo, Nou fè tou sa pou Kris. 4. Lè nou gnoun kité lòt, Sa fè nou tout la pin-n. Nou rété uni nan léspri, Nou tout sé.
 3. Maujind says:
  Sa k te pi rèd la, lanmò te kòmanse mache sou Adan ak Èv. Ou sonje sa, Bondye te pale yo, li te di yo gen yon pyebwa si yo manje fwi li, y ap mouri. Ebyen, depi jou yo te manje l la, lanmò te kòmanse gen pouvwa sou yo. Koute yo pa t koute Bondye a se te yon foli!
 4. Meshakar says:
  May 05,  · Sényè, si nou pa wè kò Ou, Nou kwè Ou isit an éspri. 3. O Sovè, chase tout malè. Gen pami nou moun ki soufran, E lòt ki tris, ou nan mizè; Lòt kap soufri nan men Satan. 4. Lé monn twonpé jenn jan ak fi, E yo rété ladann toujou! Gen moun ki gen move zanmi, Poutan yo pa vlé vi-n jwenn Ou! 5. E tout moun yo bézwen la pè.
 5. Faesida says:
  Oct 29,  · Avan ou tire wòch nan mache gade si manman ou pa la. Avan mayi te donnen makak te manje grenn bwa. Avan tiraj tout lotri bèl. Avantaj kòk se nan zepon li. Avèg di ou l ap ba w on kout wòch si li pa anba men li konnen li anba pye li. Avèg pa kondi lapriyè. Avèk pasyans w ap wè tete foumi. Babye malfini babye poul. Babye yanm babye tè.
 6. Akinolabar says:
  La a menm, opozisyon an ansanm ak plizyè òganizasyon dwa moun ap mande pou yon komite endepandan vin egzamine rezilta yo pou wè si se vre. Lan yon entèvyou sou Radyo Tele Metwopòl, Jovenèl esplike anbisyon l pou l jwenn plis tè pou pwojè parèy pwojè Agritrans lan. Dapre misye, pou sa ta legal, fòk omwen 8 minis ta apwouve plan l pou.
 7. Vudogis says:
  Men pou jan mizè a gen arevwa ak koripsyon lan leta tou, gen moun ki sispèk se yon mannèv pou anrichi sèten manm leta ansanm ak asosye yo lan kominote entènasyonal la pandan lajan pral kay lajan, epi moun Lagonav vin pi pòv toujou, men ak mwens tè lan men yo. Ak yon mwa sèlman ki te rete l sou pouvwa, le 7 Janvye , Prezidan Mateli.
 8. Arahn says:
  Oct 29,  · Si ou renmen sa ou sot tande a pa bliye bay yon like epi abòne nan chèn lan. Pese sou lyen koulè ble sa a: teigritonarturtetalboobittmeekhardmo.xyzinfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

teigritonarturtetalboobittmeekhardmo.xyz 2019 | Powered by WordPress.